Learnit Training

Criteriumgericht interviewen met behulp van STAR

Gedrag in het verleden is een goede voorspeller voor toekomstig gedrag. Om goed te kunnen achterhalen wie u tegenover u heeft en wat de diegene in zijn mars heeft, is het van belang om te weten hoe de sollicitant in de praktijk heeft gehandeld. De STAR-vraagmethodiek kan van pas komen om uw selectiecriteria te toetsen en te bepalen of de kandidaat binnen het gestelde functieprofiel past.

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Reactie. Het is een interviewtechniek waarin vragen worden gesteld volgens een bepaald stramien, aan de hand van een concrete situatie uit het werkverleden van de sollicitant. STAR staat voor:

  • Situatie: De situatie waarin de kandidaat zich bevond.
  • Taak: Wat was de taak van de kandidaat? Wat verwachtte men concreet van de kandidaat in deze situatie? Waar was de kandidaat voor verantwoordelijk?
  • Actie: Wat heeft de kandidaat feitelijk gezegd of gedaan (of nagelaten te doen)?
  • Resultaat: Wat was het effect van de actie of acties? Voldeed dit resultaat aan de verwachtingen (taak)?

Als u tijdens het interview wilt achterhalen of de kandidaat beschikt over de juiste competenties, kunt u hierover vragen stellen middels de STAR-vraagmethode. Stel dat één van de gewenste competenties resultaatgericht is, dan zou u bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen stellen:

  • Wanneer laat u onafgemaakte zaken liggen? Geef hier eens een voorbeeld van. Wat was het effect hiervan? Welke actie heeft u daarna genomen?
  • Kunt u een voorbeeld geven in vasthoudendheid met het bereiken van uw doelen?
  • Hoe maakt u afspraken over het gewenste resultaat? Hoe heeft u dat bij een vorig project gedaan? Hoe heeft u deze resultaten gehaald?

In onze training STAR-gesprekken gaat u onder andere oefenen met criteriumgerichte vragen stellen, gebaseerd op de STAR-methodiek.